Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

Wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970.

Fedris heeft tot taak: 10° een tegemoetkoming te betalen aan de slachtoffers van asbest overeenkomstig; 11° onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald door het [ beheerscomité voor de beroepsziekten], voor bepaalde werknemers, bedoeld in artikel 3, § 6, van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact, te erkennen dat ze beroepsmatig rechtstreeks werden blootgesteld aan asbest, volgens de voorwaarden en procedure bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad. De Koning kan nadere regels bepalen voor de uitoefening van deze bevoegdheid.


DELEN

Logo