Asbestinfo > Asbest en mijn gezondheid

Er is asbest op mijn werk, wat nu?

Ik ben werknemer

De werkgever is verplicht een asbestinventaris op te stellen waarin alles staat wat asbest bevat in het bedrijf. Als je vermoedt dat je werken moet uitvoeren waarbij de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet worden gerespecteerd, dan kan je weigeren met de asbesthoudende materialen te werken. Als je inbreuken op de regelementering wilt melden, kan je dat doen bij de regionale directies van het Toezicht op het Welzijn van het Werk.

Ik ben werkgever

Als werkgever ben je verplicht een inventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf, tenzij deze zaken moeilijk bereikbaar zijn en in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. Worden er op deze moeilijk te bereiken zaken werken uitgevoerd die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest, moet de inventaris wel worden aangevuld. Vanaf er zelfs geringe twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in materiaal moet het worden opgenomen in de inventaris.

Voorzichtig bevat asbest

Het opstellen en bijwerken van de inventaris gebeurt bij voorkeur door een gespecialiseerd laboratorium, zo niet door andere personen die een opleiding hebben gevolgd voor het herkennen en verwijderen van asbest. Tijdens het onderzoek moet de gezondheid en veiligheid van zowel de onderzoekers als de gebruikers worden gegarandeerd. De onderzoekers moeten bovendien beschikken over de geschikte arbeidsmiddelen en alle mogelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal wordt vastgesteld, moet een programma ter beheersing van het asbestrisico worden opgesteld: het beheersprogramma. Hierin wordt duidelijk uitgelegd wat er met het asbesthoudend materiaal gaat gebeuren en hoe de blootstelling van de werknemers zo laag mogelijk kan worden gehouden. Het beheersprogramma omvat:

  • Een regelmatige beoordeling (minstens 1 keer per jaar) door middel van visuele inspectie van de toestand van het asbest en asbesthoudend materiaal.
  • De preventiemaatregelen die moeten worden toegepast. Deze zijn erop gericht te voorkomen dat werknemers met asbesthoudend materiaal in contact zouden komen. In principe houdt dit in dat alle betrokken personen tijdig en ruim moeten geïnformeerd worden over de risico’s.
  • De maatregelen die zullen worden genomen als blijkt dat het asbesthoudend materiaal in slechte staat verkeert of zich bevindt op plaatsen waar het kan worden beschadigd.

Bovendien moet je ook wanneer er geen asbest aanwezig is een schriftelijk document hebben waarin dit wordt bevestigd.


DELEN

Logo